لیست ویروسهای سال 1384 بر اساس تاریخ انتشار بهمراه نحوه پاک کردن آنها از سیستم

تروجان Bancban-IF

24 آبان 1384

تروجان ScanTool-C

24 آبان 1384

تروجان VB-KF

23 آبان 1384

كرم Sober-R

23 آبان 1384

كرم Sober-S

22 آبان 1384

تروجان QQBluff-A

22 آبان 1384

تروجان Bancban-IA

21 آبان 1384

كرم Codbot-L

21 آبان 1384

تروجان Sisery-B

20 آبان 1384

تروجان GrayBrd-AK

20 آبان 1384

كرم Ixbot-D

17 آبان 1384

كرم Bagle-AR

17 آبان 1384

تروجان Haxdoor-AO

17 آبان 1384

تروجان WowPWS-A

15 آبان 1384

كرم Ritdoor-B

15 آبان 1384

تروجان Haxdoor-AN

14 آبان 1384

تروجان Bankash-L

13 آبان 1384

تروجان BagleDl-AA

12 آبان 1384

تروجان BagleDl-Y

12 آبان 1384

كرم Rbot-AUF

11 آبان 1384

كرم Poebot-P

10 آبان 1384

كرم Loosky-A

10 آبان 1384

كرم Mytob-EJ

09 آبان 1384

كرم Forbot-Gen

08 آبان 1384

تروجان Agent-EU

08 آبان 1384

كرم Randex-Y

07 آبان 1384

تروجان Squado-A

07 آبان 1384

كرم Rbot-ATL

06 آبان 1384

كرم Agobot-ADS

06 آبان 1384

تروجان Dloader-XF

05 آبان 1384

كرم Sdbot-ZM

05 آبان 1384

كرم Rbot-APU

04 آبان 1384

كرم Loosky-A

04 آبان 1384

تروجان Keylog-AP

03 آبان 1384

تروجان Bancos-FH

03 آبان 1384

كرم Mytob-FC

02 آبان 1384

كرم Brontok-E

02 آبان 1384

تروجان Perda-G

01 آبان 1384

تروجان Feutel-AD

01 آبان 1384

كرم Rbot-ASH

30 مهر 1384

كرم Rbot-ASF

30 مهر 1384

كرم Leebad-A

29 مهر 1384

كرم Codbot-AF

29 مهر 1384

تروجان Elitebar-R

28 مهر 1384

تروجان Bancban-AN

27 مهر 1384

كرم Rbot-ARX

26 مهر 1384

كرم Agobot-TU

26 مهر 1384

كرم Agobot-TS

25 مهر 1384

تروجان Feutel-AC

25 مهر 1384

تروجان Dloader-WE

24 مهر 1384

تروجان Agent-XC

24 مهر 1384

تروجان Chivio-J

23 مهر 1384

كرم Mytob-EY

22 مهر 1384

كرم Brontok-A

20 مهر 1384

تروجان Lecna-D

20 مهر 1384

كرم Kangaroo-B

19 مهر 1384

كرم Erkez-G

19 مهر 1384

كرم Sober-L

18 مهر 1384

تروجان RPSteal-A

18 مهر 1384

كرم Gobot-H

17 مهر 1384

تروجان Sisery-A

16 مهر 1384

تروجان Bifrose-EO

16 مهر 1384

كرم Rbot-AQA

13 مهر 1384

ترجان Banker-DV

13 مهر 1384

تروجان Bandler-D

12 مهر 1384

تروجان Badparty-A

12 مهر 1384

كرم Eyeveg-M

10 مهر 1384

تروجان Radium-A

10 مهر 1384

تروجان GrayBird-Z

09 مهر 1384

تروجان Wirefa-A

09 مهر 1384

تروجان Swizzor-Z

08 مهر 1384

تروجان IRCBot-AG

07 مهر 1384

تروجان ConycSp-E

06 مهر 1384

تروجان BankDl-J

06 مهر 1384

تروجان WinterLv-D

05 مهر 1384

كرم Rbot-APA

05 مهر 1384

كرم Codbot-AB

04 مهر 1384

تروجان Emcarn-A

04 مهر 1384

كرم Wurmark-M

03 مهر 1384

كرم Pegas-A

02 مهر 1384

كرم Codbot-AA

02 مهر 1384

تروجان Padodor-AA

01 مهر 1384

تروجان Lecna-D

01 مهر 1384

تروجان Drowsy-A

30 شهریور 1384

تروجان Divo-B

30 شهریور 1384

تروجان Bancban-FG

29 شهریور 1384

تروجان BagleDl-U

29 شهریور 1384

كرم Sdbot-ADE

27 شهریور 1384

تروجان Nshadow-B

26 شهریور 1384

تروجان Kagen-A

26 شهریور 1384

كرم Tirbot-D

25 شهریور 1384

تروجان Clicker-Y

25 شهریور 1384

كرم Rbot-ANQ

24 شهریور 1384

كرم WinterLv-A

24 شهریور 1384

كرم Tilebot-B

23 شهریور 1384

كرم Rbot-ANK

22 شهریور 1384

كرم Bobax-S

21 شهریور 1384

كرم Agobot-TI

21 شهریور 1384

كرم Tilebot-E

20 شهریور 1384

كرم Rbot-ANK

19 شهریور 1384

كرم Bagle-CR

19 شهریور 1384

كرم Rbot-ANH

18 شهریور 1384

تروجان Sisery-A

16 شهریور 1384

تروجان Perda-D

16 شهریور 1384

كرم Forbot-FM

15 شهریور 1384

تروجان Borodldr-H

14 شهریور 1384

تروجان Haxdoor-DW

14 شهریور 1384

كرم Resur-H

13 شهریور 1384

تروجان PcClien-BW

13 شهریور 1384

تروجان Inor-R

12 شهریور 1384

كرم Alasrou-A

12 شهریور 1384

كرم Codbot-W

11 شهریور 1384

تروجان Bancos-EB

10 شهریور 1384

كرم Rbot-AMA

09 شهریور 1384

تروجان Dloader-SR

09 شهریور 1384

تروجان Dloader-TB

08 شهریور 1384

تروجان Feutel-U

08 شهریور 1384

كرم Chode-G

07 شهریور 1384

كرم Allocu-B

07 شهریور 1384

تروجان Bancj-A

06 شهریور 1384

تروجان Swfwob-A

06 شهریور 1384

تروجان Snime-A

05 شهریور 1384

تروجان Browmon-C

05 شهریور 1384

كرم Tilebot-B

02 شهریور 1384

تروجان Litebot-D

02 شهریور 1384

تروجان Dloader-SK

01 شهریور 1384

كرم Demotry-B

31 مرداد 1384

تروجان Bancban-EM

31 مرداد 1384

تروجان destructive

30 مرداد 1384

كرم Agobot-TF

30 مرداد 1384

كرم Tilebot-J

29 مرداد 1384

كرم Kassbot-H

29 مرداد 1384

كرم Dogbot-C

28 مرداد 1384

كرم Hwbot-B

27 مرداد 1384

تروجان BagleDl-R

27 مرداد 1384

تروجان LdPnch-Fam

26 مرداد 1384

كرم Antix-A

26 مرداد 1384

تروجان ExpPNP-A

25 مرداد 1384

كرم Zotob-B

25 مرداد 1384

تروجان Nailpol-A

24 مرداد 1384

تروجان ServU-BC

24 مرداد 1384

كرم Forbot-FI

23 مرداد 1384

كرم Zotob-A

23 مرداد 1384

تروجان Xplos-A

22 مرداد 1384

تروجان SCLog-A

21 مرداد 1384

تروجان Lewor-B

21 مرداد 1384

تروجان Bloproxy-A

20 مرداد 1384

كرم Sdbot-ABS

19 مرداد 1384

كرم Rbot-AKA

18 مرداد 1384

كرم Rbot-AKA

16 مرداد 1384

كرم Sdbot-ABR

16 مرداد 1384

كرم Bagle-BW

16 مرداد 1384

تروجان Nilpol-A

15 مرداد 1384

كرم Monkbd-A

13 مرداد 1384

كرم Lebreat-D

13 مرداد 1384

كرم Mytob-KK

12 مرداد 1384

كرم Mytob-E

12 مرداد 1384

كرم Kalel-A

12 مرداد 1384

تروجان Hogil-G

11 مرداد 1384

تروجان Event-A

10 مرداد 1384

كرم Sdbot-ABQ

09 مرداد 1384

تروجان Badmaca-A

09 مرداد 1384

كرم Bobax-M

08 مرداد 1384

تروجان Kelvir-AT

08 مرداد 1384

كرم Hagbard-A

07 مرداد 1384

كرم Sdbot-ABI

06 مرداد 1384

كرم Randon-AO

06 مرداد 1384

كرم Mytob-DX

05 مرداد 1384

تروجان Bancban-DY

05 مرداد 1384

تروجان Delf-LX is

04 مرداد 1384

تروجان DownLdr-HI

04 مرداد 1384

تروجان Mdrop-F

03 مرداد 1384

تروجان ConHook-C

03 مرداد 1384

كرم Mytob-HM

02 مرداد 1384

تروجان Sharp-H

02 مرداد 1384

كرم Kelvir-AR

01 مرداد 1384

كرم Sdbot-AAY

01 مرداد 1384

تروجان Borobot-I

30 تیر 1384

كرم Kelvir-AQ

30 تیر 1384

كرم Sdbot-ZO

29 تیر 1384

كرم Mytob-DS

29 تیر 1384

تروجان Tometa-C

28 تیر 1384

كرم Lebreat-C

28 تیر 1384

كرم Famus-H

27 تیر 1384

تروجان Bropia-N

27 تیر 1384

كرم Lebreat-B

26 تیر 1384

كرم Lebreat-A

26 تیر 1384

كرم Francette-T

25 تیر 1384

تروجان DlDial-A

25 تیر 1384

تروجان RNWatch-A

24 تیر 1384

كرم Agobot-TA

24 تیر 1384

كرم Rbot-BWI

23 تیر 1384

تروجان Spexta-A

23 تیر 1384

كرم Rbot-AHT

22 تیر 1384

تروجان Zlob-L

21 تیر 1384

كرم Kelvir-AF

20 تیر 1384

كرم Codbot-P

20 تیر 1384

كرم Randon-AN

19 تیر 1384

تروجان Mitglie-CE

19 تیر 1384

تروجان Jamder-A

18 تیر 1384

تروجان Digidor-A

18 تیر 1384

تروجان Proxyser-J

17 تیر 1384

تروجان Lineage-AA

17 تیر 1384

تروجان Feutel-L

16 تیر 1384

تروجان Torpig-A

16 تیر 1384

كرم Qeds-C

15 تیر 1384

تروجان AdClick-AS

15 تیر 1384

تروجان Torpid-E

14 تیر 1384

تروجان VB-HD

13 تیر 1384

تروجان Favadd-H

12 تیر 1384

تروجان Soleno-A

12 تیر 1384

كرم Rbot-AGP

11 تیر 1384

كرم Mytob-BY

11 تیر 1384

كرم Gatina-A

10 تیر 1384

كرم Forbot-Gen

10 تیر 1384

تروجان Progent-A

09 تیر 1384

كرم Rbot-AGP

06 تیر 1384

كرم Opaserv-V

05 تیر 1384

تروجان Proxy-M

05 تیر 1384

تروجان Pyfls-A

04 تیر 1384

كرم Tibick-E

03 تیر 1384

كرم Nanpy-A

02 تیر 1384

تروجان Riler-L

02 تیر 1384

تروجان Battry-A

01 تیر 1384

تروجان Bahnhof-A

01 تیر 1384

تروجان Clecker-A

31 خرداد 1384

کرم Oscabot-I

29 خرداد 1384

کرم Mytob-BL

28 خرداد 1384

کرم Sdbot-ZM

28 خرداد 1384

کرم Rbot-AFP

27 خرداد 1384

تروجان Subzero-B

27 خرداد 1384

تروجان Chum-C

26 خرداد 1384

تروجان Lors-A

25 خرداد 1384

تروجان Telefo-A

25 خرداد 1384

تروجان Dl180-A

24 خرداد 1384

تروجان Banker-DF

24 خرداد 1384

کرم Mytob-AT

23 خرداد 1384

تروجان Agent-DY

23 خرداد 1384

کرم Random-AN

22 خرداد 1384

کرم Kassbot-F

22 خرداد 1384

تروجان Mirjack-A

21 خرداد 1384

تروجان Cgab-A

20 خرداد 1384

کرم Kelvir-AD

20 خرداد 1384

کرم Tribot-G

18 خرداد 1384

تروجان Dermon-A

18 خرداد 1384

تروجان Banker-DB

17 خرداد 1384

تروجان Lineage-O

17 خرداد 1384

كرم Talel-B

16 خرداد 1384

كرم Mytob-AJ

16 خرداد 1384

تروجان Banker-HH

15 خرداد 1384

تروجان BagDI-Gen

14 خرداد 1384

کرم Tibick-F

11 خرداد 1384

تروجان Orce-C

11 خرداد 1384

کرم Nanpy-A

10 خرداد 1384

کرم Kedebe-D

08 خرداد 1384

تروجان Dappo-A

07 خرداد 1384

کرم Binish-A

07 خرداد 1384

تروجان Bancban-CW

06 خرداد 1384

کرم Combra-C

06 خرداد 1384

تروجان Dumaru-BI

04 خرداد 1384

تروجان Octa-C

04 خرداد 1384

کرم Oscabot-H

03 خرداد 1384

تروجان Dowpid-A

03 خرداد 1384

کرم Spybot-DO

01 خرداد 1384

تروجان Restrict-A

01 خرداد 1384

تروجان Proxage-A

31 اردیبهشت 1384

کرم Netsky-C

31 اردیبهشت 1384

کرم Myob-AK

30 اردیبهشت 1384

کرم Eyeveg-G

28 اردیبهشت 1384

تروجان Haxdoor-Y

28 اردیبهشت 1384

کرم Mytob-AZ

27 اردیبهشت 1384

تروجان Icaserv-A

27 اردیبهشت 1384

تروجان Whistler-F

27 اردیبهشت 1384

کرم Oscabot-B

25 اردیبهشت 1384

تروجان Mads-A

25 اردیبهشت 1384

کرم Bagz-A

24 اردیبهشت 1384

تروجان Sqdown-A

24 اردیبهشت 1384

تروجان Lowzone-AA

23 اردیبهشت 1384

کرم Kelvir-R

22 اردیبهشت 1384

تروجان Whistler-F

22 اردیبهشت 1384

تروجان Slsorv-A

21 اردیبهشت 1384

تروجان PPdoor-D

21 اردیبهشت 1384

كرم Krisworm-A

19 اردیبهشت 1384

كرم Domwis-J

19 اردیبهشت 1384

تروجان Wotcha-A

18 اردیبهشت 1384

كرم Sdbot-YB

17 اردیبهشت 1384

تروجان Viper-A

17 اردیبهشت 1384

تروجان PWSAgent-A

16 اردیبهشت 1384

تروجان Lohav-R

15 اردیبهشت 1384

تروجان Frieby-B

15 اردیبهشت 1384

تروجان BbProx-A

13 اردیبهشت 1384

كرم Sdbot-XV

13 اردیبهشت 1384

تروجان Legmir-DR

12 اردیبهشت 1384

تروجان Murlo-X

12 اردیبهشت 1384

تروجان Assasin-F

11 اردیبهشت 1384

تروجان Swizzor-O

11 اردیبهشت 1384

تروجان PcClient-R

10 اردیبهشت 1384

كرم Agobot-RV

10 اردیبهشت 1384

كرم Kelvir-D

09 اردیبهشت 1384

كرم MyDoom-BN

09 اردیبهشت 1384
 

 

 

 
Copyright © 2005 , Gholinia Professional Web Solutions , All rights reserved
Web Forum Other Services Support Center Web Designing Web Hosting Domain Registration Homepage